MARTYNAS PEČIULIS

Advokatas, Vadovaujantis partneris

martynas@spes.lt

Martynas Pečiulis turi daugiau kaip 20 metų įvairių teisminių ginčų patirtį. Per savo teisinę praktiką atstovavo klientams visų instancijų Lietuvos Respublikos teismuose, taip pat Tarptautinių Prekybos Rūmų (ICC) Arbitražo teisme. Martynas nuolat dalyvauja sudėtinguose teisminiuose ginčuose, kylančiuose iš sutartinių teisinių santykių (pirkimo – pardavimo, rangos, nuomos, pavedimo, paskolos, vežimo, draudimo ir kt.), žalos atlyginimo, daiktinių teisių, taip pat bankroto ir restruktūrizavimo bylose. Be to, turi sukaupęs didelę patirtį darbo, šeimos ir paveldėjimo bylose.
 
Išsilavinimas:
2001 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą.

Profesinė veikla:
2000 m. pradėjo dirbti AB “Lietuvos energija” filialo “Vilniaus elektros tinklai” juridinio skyriaus juristu. Nuo 2000 07 01 ėjo šio skyriaus viršininko pareigas. 2001 10 18 įrašytas į advokatų padėjėjų sąrašą. Nuo 2003 m. dirba advokatu.

Kalbos:
Lietuvių, anglų, rusų.

Pagrindinės veiklos sritys:
Bankroto teisė, įmonių restruktūrizavimas, darbo teisė, draudimo teisė, įmonių teisė, nekilnojamojo turto ir statybos teisė, sutarčių teisė, šeimos teisė, teisminiai ginčai ir arbitražas.
 
Patirtis:
Atstovavo klientui – akcininkui - teisminiame ginče su daugumą balsų (akcijų) turinčiu kitu akcininku ir bendrove dėl dividendų išmokėjimo / priteisimo. Ginčą išnagrinėjęs teismas sutiko su advokato argumentais, jog akcininkų sprendimas išmokėti dividendus sukelia aiškiai apibrėžtas teisines pasekmes nuo jo priėmimo, todėl nesant tokiam sprendimui nuginčytam teisme, nėra jokios galimybės jo ne tik atšaukti, bet ir pakeisti, atidėti tokio sprendimo vykdymo ar pan. Kliento ieškinys buvo patenkintas pilna apimtimi. Teismo sprendimas sąlygojo akcininkų derybas, kurios pasibaigė taikiu verslo pasidalinimu.
 
Atstovavo klientui teisminiame ginče dėl atlyginimo už suteiktas paslaugas, atkuriant nuosavybės teises į žemę su statiniais, priteisimo. Klientas eilę metų atstovavo ir teikė kitas reikiamas paslaugas, susijusias su nuosavybės teisių į žemę su statiniais atkūrimu. Didžia dalimi kliento pastangų dėka restitucijos procesas buvo sėkmingas – buvo atkurtos nuosavybės teisės į daugiau kaip 1 mln. EUR vertės nekilnojamąjį turtą. Vis tik, turtą gavęs asmuo atsisakė sumokėti klientui sutartą atlyginimą, be kita ko teigdamas, jog jis yra per didelis. Ginčas pasiekė Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, du kartus buvo nagrinėtas Vilniaus apygardos teisme ir Lietuvos apeliaciniame teisme. Galiausiai, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija pripažino, jog dviejų fizinių asmenų laisva valia sudarytas ir įstatymo nustatyta tvarka nenuginčytas jų bendru sutarimu pasirašytas susitarimas bei jo sąlygos neturėtų būti kvestionuojamas, išskyrus įstatyme numatytiems pagrindams esant. Dėl tokio atlyginimo dydžio šalys susitarė laisva valia, o byloje nebuvo įrodyta, jog su tokiu atlyginimu atsakovas būtų priverstas sutikti prieš jį panaudoto spaudimo įtakoje ar esant kitokioms nepalankioms aplinkybėms, iškreipiančioms jo valią. Teismas priteisė kliento naudai beveik 200 000 EUR atlyginimo, materialinių bei procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų.
 
Atstovavo vienai didžiausių Lenkijos infrastruktūros ir energetikos statybos sektoriuje veikiančių įmonių civilinėje byloje dėl buvusios dukterinės bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu. Kreditorius, kurio finansinis reikalavimas siekė beveik 4 mln. EUR, siekė pripažinti dukterinės bendrovės bankrotą tyčiniu be kita ko teigdamas, jog klientui, kaip bankrutavusios bendrovės akcininkui, buvo nesąžiningai perkelta dukterinės bendrovės pagrindinė veikla. Teismas pritarė advokato pozicijai, jog dukterinės bendrovės bankroto priežastimi buvo verslo nesėkmė, o ne valdymo organų ar akcininko tyčinis blogas valdymas ir vadovavimas. Be to, teismas nenustatė, jog klientas perėmė visą dukterinei bendrovei pajamas davusią veiklą. Kreditoriaus pareiškimas buvo atmestas.
 
Sėkmingai atstovavo klientui - centrinei perkančiajai organizacijai pirmosios bei apeliacinės instancijos teismuose viešojo pirkimo ginče dėl centralizuoto vaistinių preparatų pirkimo (planuojama bendra pirkimo vertė – daugiau nei 144 mln. EUR be PVM). Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai kliento sprendimus pripažino teisėtais ir pagrįstais, o tiekėjo ieškinį atmetė.
 
Sėkmingai atstovavo gyvenamojo namo statybos bendrijai teisminiame ginče su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos dėl valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija savo sprendime konstatavo, jog Nacionaline žemės tarnyba neįrodė, jog buvo įstatyme nurodytas žemės nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą pagrindas, todėl pabrėžė, kad sutartis buvo nutraukta neteisėtai. To pasėkoje, klientas išsaugojo galimybę įgyvendinti suplanuotą daugiabučio gyvenamojo namo statybos projektą.
 
Sėkmingai atstovavo vienam didžiausių žemės ūkio technikos pardavėjų Lietuvoje teisminiame ginče su buvusiu darbuotoju dėl nesąžiningos konkurencijos bei nuostolių atlyginimo. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija galutiniu procesiniu sprendimu pripažino, jog nutraukęs darbo sutartį su klientu, atsakovas (darbuotojas) įsidarbino konkuruojančioje įmonėje, todėl pažeidė sudarytą nekonkuravimo susitarimą ir turi prisiimti jame nustatytą atsakomybę. Buvęs darbuotojas buvo įpareigotas sumokėti kliento naudai daugiau kaip 26 000 EUR nuostolių atlyginimą.
 
Atstovavo bankrutavusios bendrovės vadovą bei akcininką teisminiame ginče dėl žalos, padarytos pavėlavus pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atlyginimo bei bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu. Bylas pavyko baigti taikos sutartimis, šalims abipusių kompromisų būdu pasiekus jas tenkinančias sąlygas.
 
Dviejų Lietuvos miestų savivaldybių administracijų užsakymu atliko teisinius atsitinkamo miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutartinių bei su jais susijusių dokumentų įvertinimus. 
 
Teikė kompleksines teisines paslaugas statybos bendrovei derybų procese su skolininku, kredito įstaiga ir investuotoju (užsakovu) dėl daugiau kaip 6,5 mln. Eur vertės nekilnojamojo turto projekto įgyvendinimo. Derybos buvo sėkmingos, ir projektas pilnai įgyvendintas.
 
Teikė ilgalaikes ir kompleksines teisines paslaugas klientui – nekilnojamojo turto projektų vystytojui, jam nuomojant vieno žinomiausių sostinės verslo centrų patalpas (nuomojamas plotas – daugiau kaip 28 000 kv.m.): rengė nuomos sutartis, jų pakeitimus, papildymus, kitus sutartinius dokumentus, atstovavo klientui derybose, konsultavo visais teisiniais sutarčių vykdymo metu kylančiais klausimais.
 
Sėkmingai atstovavo klientui teisminiame ginče dėl savavališkai pastatyto statinio nugriovimo. Bylą išnagrinėjęs teismas sutiko su advokato argumentais ir konstatavo, jog statinio nugriovimas šiuo atveju nėra protinga ir proporcinga priemonė statybos neteisėtumo padariniams pašalinti. Klientui buvo suteikta galimybė pasirūpinti reikiamų dokumentų parengimu ir procedūrų atlikimu. Prieš eilę metų pastatytas statinys buvo išsaugotas, ir klientas galėjo toliau tęsti jame savo veiklą.
 
Atstovavo klientui teisminiuose ginčuose su vienu didžiausiu Vokietijos Federacijos komercinių bankų dėl išrašytų vekselių apmokėjimo / pripažinimo negaliojančiais. Teisminiai procesai baigėsi taikos sutartimis, šalims abipusių kompromisų būdu pasiekus jas tenkinančias sąlygas.
 
Kliento pavedimu, rengė teisinę nuomonę dėl draudimo bendrovės pareigos mokėti daugiau kaip 2,7 mln. Eur dydžio avansinę draudimo išmoką, atlyginant žalą, sąlygotą gaisro, kilusio vienos didžiausių šiaurės Lietuvos gamybos bendrovių patalpose.