Privatumo Politika

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) aprašo, kaip Vilniaus advokatų kontora SPES (toliau – SPES) ir/ar konkretų pavedimą vykdantis advokatas (toliau SPES ir/ar pavedimą vykdantis advokatas – Duomenų valdytojas) tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti apsilankę mūsų kontoroje, interneto svetainėje http://www.spes.lt (toliau – Interneto svetainė), susisiekę su mumis el. paštu ar telefonu, o taip pat kuriuos Duomenų valdytojas gauna vykdant sutartis su partneriais ar klientais juridiniais asmenimis, jei Jūs esate jų darbuotojas ar atstovas.

Jei Jums kyla su šia Privatumo politika susijusių klausimų ar turite prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, prašome susisiekti su mumis elektroniniu paštu: office@spes.lt.

Ši Privatumo politika gali būti atnaujinama ir keičiama. SPES informuos Interneto svetainės lankytojus apie atnaujinimus, Interneto svetainėje pateikdama atnaujintą privatumo politiką.

Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais pagrindais:

 • Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais;
 • mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., valdyti ir administruoti svetainę, informuoti savo klientus apie siūlomas paslaugas ir pan.);
 • tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai.

Duomenų valdytojas siekia, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai ir teisėtai, ir tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

KLIENTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Teisinių paslaugų suteikimo ir administravimo tikslais Duomenų valdytojas tvarko duomenų subjekto, sudariusio su Duomenų valdytoju teisinių paslaugų teikimo sutartį (toliau – Klientas), asmens duomenis:

 • asmeniniai duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, atstovaujama bendrovė, pareigos);
 • kontaktiniai duomenys (el. pašto, gyvenamosios vietos adresai, telefono numeriai);
 • kiti duomenys, kuriuos pateikiate sudarant ir vykdant teisinių paslaugų sutartį su mumis;
 • asmens duomenys, kuriuos Duomenų valdytojui tvarkyti būtina dėl taikomų teisinių prievolių vykdymo;
 • kiti duomenys, kuriuos mes surenkame iš teisėtų šaltinių teikdami teisines paslaugas.

Šie duomenys yra tvarkomi sutarties ir (ar) teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymo, ir (ar) teisėto intereso pagrindu, dėl būtinybės vykdyti sutartį ir (ar) siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant teisinių paslaugų teikimo sutartį.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

Duomenų valdytojas Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko tokiais atvejais:

 • kai gauna aiškų Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui (duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų sutikimas);
 • kai esate Klientas, neišreiškęs prieštaravimo Jūsų duomenis tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, panašių paslaugų rinkodarai (duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas Duomenų valdytojo interesas informuoti savo Klientus apie siūlomas paslaugas).

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį.

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi nurodytais būdais:

 • elektroniniu paštu galite gauti kvietimus į renginius ir panašią informaciją;
 • kviesdami į Jums aktualų renginį su Jumis galime susisiekti telefonu.

Jūs taip pat galite bet kada atsisakyti gauti informaciją apie renginius ar kitą mūsų siunčiamą informaciją, atsiųsdami pranešimą adresu office@spes.lt.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, KAI PATEIKIATE MUMS UŽKLAUSAS, KITĄ INFORMACIJĄ

Duomenų valdytojas Jūsų duomenis tvarko ir tais atvejais, kai su mumis susisiekiate bendruoju SPES elektroniniu paštu, pateikdami užklausą, teikdami klausimus ar siųsdami informaciją kontaktais, nurodytais mūsų interneto svetainėje.

Savo duomenis šiais atvejais mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus.

Rekomenduojame laikytis bent šių minimalių apsaugos reikalavimų: nei laiško, nei prašymo ar užklausos pavadinime, nei pridedamų priedų pavadinimuose nenurodyti asmens duomenų (pvz., vardo, pavardės, adreso, telefono numerio, el. pašto, asmens kodo, gimimo datos, sveikatos duomenų, kitų specialių (jautrių) duomenų ir pan.); laiško, užklausos ar prašymo tekste, siunčiamos bylos (priedo) tekste nenurodyti nei savo, nei kito asmens kodo, sveikatos ar kitų specialių (jautrių) duomenų, finansinių duomenų, kitų perteklinių ar nereikalingų duomenų, o likusius asmens duomenis nurodyti tik tiek, kiek būtina tiems tikslams, dėl kurių siunčiamas laiškas, prašymas ar užklausa.

DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, bus saugomi 2 metus nuo paskutinės komunikacijos su jumis (jei buvo gautas atskiras sutikimas) arba iki sutarties įvykdymo ar pasibaigimo dienos.

Jūsų asmens duomenys, įgyvendinant mūsų teisėtą interesą kaupti įrodymus apie gautas užklausas, atsakymus į jas, taip pat suteiktas paslaugas ir turėtą kontaktą, priklausomai nuo duomenų rūšies ir aplinkybių, saugomi tol, kol atitinka tikslus, kuriems buvo surinkti.

Ilgesnis Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai:

 • būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • rezervinių kopijų ir kitais panašiais tikslais;
 • esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Bet kuriuo atveju Jūsų asmens duomenys bus saugojami ne ilgiau kaip laikotarpį, atitinkantį Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytą bendrąjį ieškinio senaties terminą. Šios Privatumo politikos paskelbimo dieną toks bendrasis ieškinio senaties terminas yra 10 metų (Civilinio kodekso 1.125 straipsnio 1 dalis)

Suėjus nurodytam terminui Jūsų asmens duomenys bus sunaikinti per protingą laikotarpį.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Jūs turite teisę:

 • pateikti rašytinį prašymą mums suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų asmens duomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
 • reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos Jūs pateikėte ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);
 • teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
 • tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui.

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:

 • elektroniniu paštu: office@spes.lt;
 • siųsdami paštu adresu Kalvarijų 28, 09309 Vilnius, Lietuvos Respublika;
 • atvykę į SPES kontorą, adresu Kalvarijų g. 28, 09309 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Tais atvejais, kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į atitinkamą duomenų apsaugos instituciją ir dėl to pateikti skundą.

Siekiant rasti tinkamą problemos sprendimą, prieš teikiant oficialų skundą SPES rekomenduoja susisiekti su mumis el. paštu: office@spes.lt.