2020 VASARIS

Atstovavome klientui (tiekėjui) apeliaciniame procese viešųjų pirkimų byloje pagal kliento pareikštą ieškinį perkančiajai organizacijai dėl jos sprendimo panaikinimo. Bylą išnagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas savo nutartyje be kita ko pažymėjo, jog pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia. Pirkimo sąlygos turi būti paskelbtos iš anksto, visų vienodai suprantamos ir nekeičiamos vykdant viešąjį pirkimą. Perkančiųjų organizacijų valios ir ketinimų dėl pirkimo sąlygos turinio svarba sumenksta, jei perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygose juos (valią ir ketinimus) netinkamai ir nesuprantamai išreiškia. Konkurso sąlygų turinys turi būti nustatomas iš potencialių viešojo pirkimo dalyvių pozicijų. Neaiškių, netikslių ir dviprasmiškų pirkimo dokumentų nuostatų nulemtų negatyvių padarinių rizikos našta tenka perkančiajai organizacijai. Su perkančiųjų organizacijų pareiga tiekėjams nustatyti aiškius reikalavimus nedera situacija, kai dalyviai apie atitinkamas sąlygas turėtų spręsti vienu metu vertindami skirtingo pobūdžio dokumentus, lyginti šių dokumentų turinį ir skirtumus, o šiuos kvalifikuoti kaip tikslinimą ar spragų bei trūkumų šalinimą. Teismas konstatavo, jog pirkimo dokumentuose reikalavimo tiekėjui atlikti statybos užbaigimo procedūras nebuvo, todėl perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti kliento pasiūlymą pirkime dėl to, kad jis neatitinka reikalavimų, kurie nenustatyti pirkimo sąlygose, yra neteisėtas ir pirmosios instancijos teismo pagrįstai panaikintas. Perkančiosios organizacijos apeliacinis skundas buvo atmestas, kliento naudai priteistos bylinėjimosi išlaidos.
 
Atstovavome klientei tarnybiniame ginče su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija dėl sprendimo panaikinimo. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi klientės pateiktą apeliacinį skundą, savo nutartyje be kita ko pažymėjo, jog apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas besikreipusio teisminės gynybos asmens skundą, neatsakė į visus esminius skundo argumentus, tiesiog patvirtindamas visas klientei (apeliantei) inkriminuotas veikas, atskirai dėl jų nepasisakydamas. Tai nesuderinama su Administracinių bylų teisenos įstatymo 86 straipsniu. Tik atlikus vertinimą dėl teisinio kvalifikavimo apimties pagrįstumo bei teisėtumo, būtų galima išvada apie paskirtos tarnybinės nuobaudos rūšies proporcingumą. Dėl išdėstytų priežasčių apeliacinis skundas tenkintas iš dalies – byla perduota pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo tam, kad būtų patikrintas kiekvienos inkriminuotos teisės normos pažeidimo teisėtumas bei pagrįstumas.
 
Teisme apgynėme kliento teisę medžioti medžiotojų ir žvejų klubo naudojamame medžioklės plotų vienete. Kliento inicijuotą bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko pažymėjo, jog mėgėjiška medžioklė yra laisvalaikio praleidimo būdas, todėl asociacijos, vienijančios medžiotojus, narių santykiai grindžiami lygiateisiškumo ir savitarpio supratimo, interesų bendrumo principais. Narių teisės ir teisėti interesai negali būti ignoruojami, sudaromos jiems diskriminacinės sąlygos ar imituojamas sąlygų sudarymas nario teisėms įgyvendinti. Nustačius, kad asociacija, šiuo atveju - atsakovas, pažeidžia ieškovo (kliento) teises, jis įpareigojamas pašalinti ieškovo teisių pažeidimą. Ieškovas turi teisę medžioti ir naudotis kitomis asociacijos nario teisėmis, o atsakovas turi pareigą sudaryti realias sąlygas ir galimybes šių teisių realizavimui.

 • 2020 SPALIS

  Apginti buvusio bankrutavusios bendrovės vadovo interesai.Kontoros advokatė sėkmingai atstovavo kliento- buvusio bankrutavusios bendrovės vadovo- interesus civilinėje byloje dėl bankroto pripažinimo tyčiniu.Bankrutavusio juridinio asmens administratorius kreipėsi į teismą prašydamas bendrovės bankrotą pripažinti tyčiniu, sukeltu buvusio bendrovės vadovo ...

 • 2020 RUGSĖJIS

  Teismas pasisakė dėl draudiko, vengiančio išmokėti draudimo išmoką, teisės keisti atsisakymo išmokėti draudimo išmoką pagrindus.Apgynėme kliento interesus civiliniame ginče su draudimo bendrove dėl draudimo išmokos ir žalos priteisimo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko nurodė, jog Draudimo įstatyme nus...

 • 2020 RUGPJŪTIS

  Teismas išsprendė ginčą tarp Užsienio reikalų ministerijos ir JAV kalinčio Lietuvos Respublikos piliečio, kuriam paskirta mirties bausmė.Kontoros advokatas sėkmingai atstovavo klientui, Užsienio reikalų ministerijai, ginče su Jungtinėse Amerikos Valstijose kalinčiu Lietuvos Respublikos piliečiu dėl Užsienio reikalų ministerijos vilkinimo atlikti veiksmus...

 • 2020 LIEPA

  Įrodėme, kad mūsų klientas įvykdė teisėtą ir skaidrų viešąjį pirkimą. Atstovavome klientui - atliekų tvarkymo sistemos organizatoriui- ginče, kilusiame iš viešojo pirkimo teisinių santykių. Kontoros advokatams pavyko įrodyti, kad klientas įvykdė skaidrų ir teisėtą viešąjį pirkimą, tinkamai laikėsi pasiūlymų vertinimą reguliuojan...

 • 2020 BIRŽELIS

  Teismas pasisakė dėl subsidiarios civilinės atsakomybės juridinio asmens  vadovui taikymo galimybės tuo atveju, kai įmonė tinkamai nevykdo prievolės laiku sumokėti mokesčius valstybei.Kontoros advokatė sėkmingai apgynė kliento interesus apeliacinės instancijos teisme. Valstybinė mokesčių inspekcija siekė įrodyti, kad advokatų kontoros klientas, būdamas fin...