2020 SAUSIS

Atstovavome klientui mokestiniame ginče su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl atsisakymo išdėstyti mokestinę nepriemoką. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi mokesčių administratoriaus pateiktą apeliacinį skundą, savo nutartyje be kita ko pažymėjo, jog mokestinės nepriemokos sumokėjimo išdėstymo instituto paskirtis yra užtikrinti įmonių veiklos tęstinumą, todėl esminis kriterijus, kurį turi įvertinti mokesčių administratorius yra įmonės mokumo palaikymas, kuris vėliau leistų įmonei visiškai įvykdyti mokestinę prievolę. Teisėjų kolegija pabrėžė, kad mokesčių administratorius, priimdamas administracinį sprendimą dėl mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo arba išdėstymo, yra saistomas inter alia gero administravimo principo, kuriuo įgyvendinama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, reikalavimų. Teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad Valstybinė mokesčių inspekcija netinkamai ir nevisapusiškai įvertino kliento pateiktus dokumentus ir savo sprendimą priėmė neišanalizavusi pasekmių, kurios galėtų kilti atsisakius tenkinti kliento prašymą dėl mokestinės nepriemokos išdėstymo ir (arba) atidėjimo. Taigi, Valstybinė mokesčių inspekcija pažeidė gero administravimo principą, o pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino sprendimą ir grąžino kliento mokestinės nepriemokos atidėjimo ir (arba) išdėstymo klausimą mokesčių administratoriui svarstyti iš naujo.
 
Atstovavome viešojo administravimo institucijai - Lietuvos Respublikos valstybės įstaigai administraciniame ginče dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Bylą išnagrinėjęs apygardos administracinis teismas savo sprendime be kita ko pažymėjo, jog diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga prisiima visą atsakomybę vertindamos imigracijos pavojų. Prašymų dėl vizos išdavimo nagrinėjimo tikslas – nustatyti tuos pareiškėjus, kurie, remdamiesi su turizmu, verslo reikalais, mokslu, darbu ar šeimos lankymu susijusiomis priežastimis, siekia imigruoti į Šengeno valstybes nares ir jose įsikurti. Pagal Vizų kodeksą, siekiant nustatyti pareiškėjo kelionės tikslą, jei kyla abejonių dėl pateiktų ir patvirtintų dokumentų autentiškumo, įskaitant abejonę dėl jų turinio teisingumo, arba pokalbio metu gautos informacijos patikimumo, diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga vizos neišduoda. Teismas priėjo išvados, kad pareiškėjas nepagrindė numatomo buvimo Lietuvos Respublikoje tikslo bei sąlygų, todėl konstatavo, kad ginčijamas sprendimas priimtas tinkamai įvertinus faktines aplinkybes bei teisės aktų nuostatas, todėl nėra pagrindo jo naikinti pareiškėjo skunde nurodytais ar kitais argumentais.
 
Atstovavome klientui tarnybiniame ginče su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija dėl įsakymo dalies panaikinimo. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kliento apeliacinį skundą, savo nutartyje be kita ko akcentavo, kad teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas; teismo sprendime turi būti atsakyta į visus pareiškėjo pareikštus pagrindinius reikalavimus. Teismo tikslas nagrinėjant bylą – teisėtas ir pagrįstas procesinis sprendimas, todėl teismas privalo išnaudoti visas įstatymų jam suteiktas pareigas ir teises, kad šis tikslas būtų pasiektas. Pirmosios instancijos teismas privalo ištirti visus įrodymus, nustatyti visas faktines bylos aplinkybes ir jas teisiškai įvertinti. Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas kilusį ginčą, išanalizavo ir pasisakė ne dėl visų kliento argumentų, galinčių turėti reikšmės bylai teisingai išspręsti. Teisėjų kolegija kliento apeliacinį skundą tenkino iš dalies: klientui nepalankus apygardos administracinio sprendimas buvo panaikintas ir byla perduota pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

 • 2021 BALANDIS

  Teismas pasisakė dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti pirkimo procedūras teisėtumo. Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatui teisme pavyko įrodyti perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti viešojo pirkimo procedūras teisėtumą. Bylą išnagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas išaiškino, kad viešasis pir...

 • 2021 KOVAS

  Teismas išaiškino susitarimo dėl delspinigių pripažinimo prieštaraujančiu viešai tvarkai (CK 1.81 str.) sąlygas.Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatas sėkmingai apgynė kliento (kreditoriaus) teisę gauti iš skolininko sutartimi sulygtus 0,2 % dydžio delspinigius.Byloje sutartimi sulygti delspinigiai buvo ginčijami kaip neati...

 • 2021 VASARIS

  Teismas pasisakė dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti pirkimo procedūras teisėtumo. Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatui teisme pavyko įrodyti, kad Centrinė perkančioji organizacija, priimdama sprendimą nutraukti viešojo pirkimo procedūras, teisės aktų reikalavimų nepažeidė.Byloje ginčas kilo dėl Centrinės perkančiosios organizac...

 • 2021 SAUSIS

  Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pasisakė dėl šalių įrodinėjimo pareigos mokestiniame ginče paskirstymo.Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatė sėkmingai atstovavo klientą Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjant mokestinį ginčą.Ginčas byloje kilo dėl to, kad mokesčių administratorius, pasitelkęs turto vertintojus, įverti...

 • 2020 GRUODIS

  Teismas pasisakė dėl viešojo pirkimo sąlygų (ne)ginčijimo svarbos ir pasekmių. Apgynėme kliento interesus viešųjų pirkimų byloje, nagrinėtoje Lietuvos apeliaciniame teisme. Savo procesiniame sprendime apeliacinės instancijos teismas be kita ko pažymėjo, jog pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių. Pirkimo sąlygų turi...