2019 SPALIS

Sėkmingai atstovavome Ukmergės rajono savivaldybės bei UAB „Ukmergės šiluma“ interesus ginče su buvusiu savivaldybės šilumos ūkio nuomininku (operatoriumi) dėl nuostolių atlyginimo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kontoros advokato parengtą kasacinį skundą, pakeitė klientui nepalankią Lietuvos apeliacinio teismo nutartį. Kasacinio teismo teisėjų kolegija savo nutartyje be kita ko pažymėjo, jog nė viena šalis neturi teisės nepagrįstai praturtėti nei iš sutarties vykdymo, nei iš jos pasibaigimo. Kadangi ieškovei už atliktą šilumos ūkio modernizavimą turėjo būti atlyginta jai suteikiant teisę veikti šiame ūkyje nustatytą terminą, nėra pagrindo manyti, kad, pasinaudojusi tokia teise 2/3 dalis šio termino, ji turi teisę atsiimti visą šilumos ūkio pagerinimo vertę, kuri Modernizavimo sutartyje buvo nurodyta kaip atlyginimas atsakovėms (klientėms) už ieškovei suteiktą teisę. Toks sutarties aiškinimas reikštų nesąžiningumą atsakovių atžvilgiu, nes, atsakovėms įvykdžius didžiąją dalį savo prievolės, ieškovė iš esmės būtų visiškai atleista nuo savosios prievolės – perduoti visus pagerinimus ieškovėms už 1 litą – vykdymo, o atsakovės būtų priverstos už juos sumokėti visą rinkos vertę. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad atsakovės Modernizavimo sutartyje nustatytas savo prievoles 2/3 termino dalis tinkamai vykdė, sprendė, kad ieškovei priteistina 1/3 dalis šilumos ūkio pagerinimų vertės už likusią neįvykdytą sutarties termino dalį. To pasėkoje ieškovei Lietuvos apeliacinio teismo priteista 1 696 039,45 Eur kompensacija už šilumos ūkio pagerinimus buvo sumažinta beveik 6 kartus - iki 285 997,16 Eur.
 
Teikėme reikiamas teisines paslaugas klientui teisiniame procese dėl Tarptautinio komercinio arbitražo teismo prie Ukrainos prekybos ir pramonės rūmų sprendimo pripažinimo ir leidimo vykdyti Lietuvos Respublikoje. Kliento prašymą išnagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas savo procesiniame sprendime be kita ko pažymėjo, jog Niujorko konvencijos V straipsnyje numatytas baigtinis galimų arbitražo teismo sprendimo nepripažinimo pagrindų sąrašas, todėl užsienio arbitražo sprendimų pripažinimo ir leidimo vykdyti procedūra reiškia Niujorko konvencijos V straipsnyje įtvirtintų pagrindų buvimo ar nebuvimo patikrinimą. Teismas, nagrinėjantis arbitražo teismo sprendimo pripažinimo ir leidimo vykdyti klausimą, neturi teisės nagrinėti bylą iš esmės, aiškintis, ar arbitrai teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, ar teisingai ištyrė bei įvertino įrodymus, ar tinkamai aiškino ir taikė teisės normas ir pan. Šioje byloje teisėjų kolegija nenustatė Niujorko konvencijos V straipsnio 1 ir 2 dalyje nurodytų arbitražo teismo sprendimo nepripažinimo pagrindų, todėl sprendė, jog arbitražo teismo sprendimas yra pripažintinas ir leidžiama jį vykdyti Lietuvos Respublikoje.
 
Atstovavome klientui - atliekų tvarkymo sistemos organizatoriui civiliniame ginče su požeminių konteinerių pardavėju dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėta ir įpareigojimo priimti sutarties vykdymą. Ginčą išnagrinėjęs apygardos teismas savo sprendime be kita ko pažymėjo, jog vienos šalies pareiga vykdyti sutartinę prievolę atitinka kitos šalies reikalavimo teisę, kuri yra ginama įstatymu, nes už sutartinių prievolių nevykdymą arba netinkamą vykdymą gali būti taikoma sutartinė atsakomybė (CK 6.256 str. 1 d.).  Sutarties privalomumo ir vykdytinumo (pacta sunt servanda) principai, kuriais grindžiami sutartiniai santykiai, lemia, kad bet koks sutarties netinkamas vykdymas reiškia sutarties pažeidimą, už kurį atsakinga sutartinių įsipareigojimų nevykdanti sutarties šalis. Teismas pažymėjo, jog ieškovė įrodymų, kad faktiškai pristatyti konteineriai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nepateikė. Pagal pasirašytų sutarčių nuostatas, prekės gali būti priimamos tik atlikus jų patikrinimą, pasirašant trišalį priėmimo-perdavimo aktą. Be to, užsakovas (klientas) iki prekių priėmimo-pardavimo akto pasirašymo turi teisę reikalauti pakeisti sutarties reikalavimų neatitinkančias prekes tinkamomis pagal sutarties reikalavimus arba ištaisyti nurodytus defektus, todėl įvertinti, kad ketinami pristatyti konteineriai atitinka visus sutarties reikalavimus, užsakovui neatlikus jų patikrinimo, nėra pakankamo pagrindo. Dauguma ieškinio reikalavimų buvo atmesti kaip nepagrįsti.
 
 

 • 2020 BALANDIS

  Sėkmingai atstovavome klientui apeliacinės instancijos teisme civilinėje byloje dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kontoros advokatų parengtą apeliacinį skundą, panaikino klientui nepalankų pirmosios instancijos teismo sprendimą. Teisėjų ...

 • 2020 KOVAS

  Apgynėme kliento interesus civilinėje byloje pagal klientui pareikštą ieškinį dėl žemės sklypų dovanojimo sutarčių panaikinimo ir restitucijos taikymo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko nurodė, jog siekiant užtikrinti viešąjį interesą atitinkantį civilinių santykių stabilumą ir civilinės atsakomybės priemonių taikym...

 • 2020 VASARIS

  Atstovavome klientui (tiekėjui) apeliaciniame procese viešųjų pirkimų byloje pagal kliento pareikštą ieškinį perkančiajai organizacijai dėl jos sprendimo panaikinimo. Bylą išnagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas savo nutartyje be kita ko pažymėjo, jog pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėja...

 • 2020 SAUSIS

  Atstovavome klientui mokestiniame ginče su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl atsisakymo išdėstyti mokestinę nepriemoką. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi mokesčių administratoriaus pateiktą apeliacinį skundą, savo nutartyje be kita ko pažymėjo, jog mokestinės...

 • 2019 GRUODIS

  Sėkmingai atstovavome klientui – asociacijos nariui, civiliniame ginče dėl visuotinio narių susirinkimo nutarimo panaikinimo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko pažymėjo, jog asociacijoje, sprendžiant klausimus dėl narių pašalinimo, turi būti sudaromos tinkamiausios ir priimtiniausios sąlygos (prielaidos) visiems suinteresuo...