2019 GRUODIS

Sėkmingai atstovavome klientui – asociacijos nariui, civiliniame ginče dėl visuotinio narių susirinkimo nutarimo panaikinimo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko pažymėjo, jog asociacijoje, sprendžiant klausimus dėl narių pašalinimo, turi būti sudaromos tinkamiausios ir priimtiniausios sąlygos (prielaidos) visiems suinteresuotiems asmenims tinkamai pasirengti tokio svarbaus klausimo nagrinėjimui; pavyzdžiui, turi būti iš anksto ir aiškiai suformuluojami pašalinimo pagrindai, sudaromos sąlygos (galimybės) surinkti ir pateikti šiam klausimui išspręsti reikšmingą informaciją, susiformuoti narių nuomonei, pasisakyti visiems suinteresuotiems asmenims, pateikti atsikirtimus ir pan., tokiais atvejais turi būti užtikrinama, kad šie reikšmingi klausimai nebūtų nagrinėjami, sprendžiami ar dėl jų balsuojama iš esmės nepasirengus. Teismas nustatė, jog ginčijamu visuotinio susirinkimo narių nutarimu buvo nuspręsta dėl kliento  teisių suvaržymo. Tačiau byloje nėra duomenų, leidžiančių tvirtinti, kad klientas iš anksto būtų supažindintas su finansinės veiklos ataskaitos rezultatais bei siūlymais, kurie, be kita ko, tiesiogiai liečia jo teises, kad klientui būtų leista šiam klausimui pasirengti, o taip pat susirinkime pasisakyti. Teismas pripažino, jog buvo padaryti akivaizdūs procedūriniai pažeidimai, sudarantys pagrindą pripažinti ginčijamą visuotinio narių susirinkimo nutarimą neteisėtu, todėl naikintinu (CK 2.82 straipsnio 4 dalis).

 
Atstovavome pareiškėjui administraciniame ginče su Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija ir Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisija (toliau – Komisija) dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Bylą išnagrinėjęs apygardos administracinis teismas savo sprendime be kita ko pažymėjo, jog vienas iš valstybės politiko elgesio tyrimo Komisijoje pagrindų yra fizinio ar juridinio asmens skundas, kreipimasis ar pranešimas. Komisijos diskrecija spręsti dėl tyrimo nepradėjimo nėra absoliuti. Komisija yra saistoma Lietuvos Respublikos politikų elgesio kodekso (toliau – Kodeksas) nuostatų bei jo tikslų. Teismo vertinimu,Komisijos atsisakymas pradėti tyrimą dėl politiko Ministro Pirmininko išsakytų teiginių kliento atžvilgiu buvo priimtas nepagrįstai.Kliento skundas (prašymas pradėti politiko elgesio tyrimą) nebuvo tinkamai išnagrinėtas, nesilaikyta norminių teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių tokio pobūdžio skundų (prašymų) nagrinėjimą, o priimtas sprendimas neatitinka Kodekso ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų. Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu teismas konstatavo, jog Komisijos sprendimas nėra teisėtas ir pagrįstas, todėl naikintinas.


Atstovavome viešojo administravimo institucijai - Lietuvos Respublikos valstybės įstaigai administraciniame ginče dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Bylą išnagrinėjęs apygardos administracinis teismas savo sprendime be kita ko akcentavo, jog sprendimo priėmimo faktinis pagrindas ir individuali argumentacija turi būti žinomi ne tik viešojo administravimo subjektui, priimančiam sprendimą, bet ir asmeniui, kurio atžvilgiu jis priimamas. Individualus administracinis aktas turi būti toks, kad iš jo būtų galima suprasti visuomeninių santykių esmę, subjektus, dalyvaujančius šiuose santykiuose, būtų aiškus tų visuomeninių santykių teisinis kvalifikavimas. Visiškai nesilaikant minėtų nuostatų ar laikantis tik iš dalies, pavyzdžiui, neįvardijant, kokiais teisės aktais remiantis ginčijamas administracinis aktas yra priimamas, paprastai kyla pagrįsta abejonė dėl tokio administracinio akto teisėtumo bei pagrįstumo, įgalinanti teismą, nagrinėjantį tokią bylą, panaikinti skundžiamą viešojo administravimo subjekto individualų administracinį aktą. Išsamiai bei visapusiškai ištyręs byloje esančius įrodymus, teismas priėjo išvados, jog ginčijamame sprendime yra tiksliai nurodyta, kokiu teisės aktu vadovaujantis jis priimtas, sprendime taip pat aiškiai įvardinti atsisakymo tenkinti pareiškėjo prašymą pagrindai. Teismas konstatavo, kad ginčijamas sprendimas yra teisėtas bei pagrįstas, todėl tenkinti pareiškėjos skundą nėra jokio teisinio pagrindo.

 • 2020 BIRŽELIS

  Teismas pasisakė dėl subsidiarios civilinės atsakomybės juridinio asmens  vadovui taikymo galimybės tuo atveju, kai įmonė tinkamai nevykdo prievolės laiku sumokėti mokesčius valstybei.Kontoros advokatė sėkmingai apgynė kliento interesus apeliacinės instancijos teisme. Valstybinė mokesčių inspekcija siekė įrodyti, kad advokatų kontoros klientas, būdamas fin...

 • 2020 BALANDIS

  Sėkmingai atstovavome klientui apeliacinės instancijos teisme civilinėje byloje dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kontoros advokatų parengtą apeliacinį skundą, panaikino klientui nepalankų pirmosios instancijos teismo sprendimą. Teisėjų ...

 • 2020 KOVAS

  Apgynėme kliento interesus civilinėje byloje pagal klientui pareikštą ieškinį dėl žemės sklypų dovanojimo sutarčių panaikinimo ir restitucijos taikymo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko nurodė, jog siekiant užtikrinti viešąjį interesą atitinkantį civilinių santykių stabilumą ir civilinės atsakomybės priemonių taikym...

 • 2020 VASARIS

  Atstovavome klientui (tiekėjui) apeliaciniame procese viešųjų pirkimų byloje pagal kliento pareikštą ieškinį perkančiajai organizacijai dėl jos sprendimo panaikinimo. Bylą išnagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas savo nutartyje be kita ko pažymėjo, jog pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėja...

 • 2020 SAUSIS

  Atstovavome klientui mokestiniame ginče su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl atsisakymo išdėstyti mokestinę nepriemoką. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi mokesčių administratoriaus pateiktą apeliacinį skundą, savo nutartyje be kita ko pažymėjo, jog mokestinės...