2019 BALANDIS

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paliko nepakeistą klientui palankų apygardos administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje pagal kliento skundą Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Teisėjų kolegija savo nutartyje pažymėjo, jog mokesčių administratoriaus sprendimas yra individualus teisės aktas (individualus administracinis sprendimas), todėl jam taikomi ir bendrieji individualaus administracinio sprendimo (viešojo administravimo) reikalavimai. Mokestinio patikrinimo sustabdymo priežastys turi būti įvardytos teisės akte dėl mokestinio patikrinimo sustabdymo. Neįvardijus pastarųjų priežasčių arba apsiribojus tik abstraktaus pobūdžio formuluotėmis teigtina, jog mokestinio patikrinimo proceso sustabdymas yra akivaizdžiai nepagrįstas bei nepaisoma taisyklių, reglamentuojančių mokestinio patikrinimo sustabdymą, mokesčių administratorius nevykdo prievolės tiksliai laikytis mokesčių teisės aktų, paneigiama pareiga atliekant mokesčių administratoriui priskirtas funkcijas stengtis kuo mažiau trikdyti mokesčių mokėtojo veiklą. Teismas pripažino, jog mokesčių administratorius, pasinaudodamas savo teise stabdyti pareiškėjo atžvilgiu atliekamą mokestinį patikrinimą, tinkamai nepagrindė tokio būtinumo. Esant tokioms aplinkybėms, Valstybinės mokesčių inspekcijos apeliacinis skundas buvo atmestas.

Atstovavome viešojo administravimo institucijai - Lietuvos Respublikos valstybės įstaigai administraciniame ginče dėl jos sprendimo panaikinimo. Bylą išnagrinėjęs apygardos administracinis teismas be kita ko pažymėjo, jog individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Taigi, sprendimus kompetentinga institucija turi priimti remdamasi turima informacija ir atsižvelgdama į konkrečią kiekvieno pareiškėjo padėtį, taigi atitinkamai pagrįsti tiek nustatytais faktais, tiek ir teisės aktų normomis. Teismas nustatė, kad skundžiamą sprendimą priėmė kompetentingas administravimo subjektas, o sprendimas yra pagrįstas, įvertinus pareiškėjos pateiktus dokumentus. Skundas buvo atmestas kaip nepagrįstas.

Atstovavome klientui civiliniame ginče, kilusiame tarp dviejų jungtinės veiklos sutarties partnerių dėl sutarties pažeidimo sąlygotų nuostolių atlyginimo. Bylą išnagrinėjęs apygardos teismas savo sprendime konstatavo, jog civilinei atsakomybei, kylančiai iš sutartinių santykių, taikyti būtina nustatyti keturias sąlygas – neteisėtus veiksmus, nuostolius, priežastinį ryšį ir kaltę. Pagal įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, nuostolių faktą ir neteisėtų veiksmų bei nuostolių priežastinį ryšį. Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius nuostolių atsiradimą, jo kaltė preziumuojama. Teismas konstatavo, jog egzistuoja visos civilinės atsakomybės taikymo sąlygos, todėl yra pagrindas ieškinio reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo tenkinti iš dalies

 • 2019 SPALIS

  Sėkmingai atstovavome Ukmergės rajono savivaldybės bei UAB „Ukmergės šiluma“ interesus ginče su buvusiu savivaldybės šilumos ūkio nuomininku (operatoriumi) dėl nuostolių atlyginimo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kontoros advokato parengtą kasacinį skundą, pakeitė kli...

 • 2019 RUGSĖJIS

  Apgynėme kliento interesus civilinėje byloje, kurioje klientui buvo pareikštas ieškinys dėl daugiau kaip 200 000 Eur nuostolių atlyginimo. Bylą išnagrinėjęs apygardos teismas atkreipė dėmesį tai, jog rangovas garantiniu laikotarpiu privalo, užsakovo reikalavimu, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo...

 • 2019 RUGPJŪTIS

  Atstovavome klientui – darbdaviui – darbo byloje dėl darbuotojo atleidimo iš darbo teisėtumo ir pagrįstumo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko pažymėjo, kad pagal Darbo kodekso 57 straipsnį darbo sutartis su darbuotoju gali būti nutraukta dėl darbo organizavimo pakeitimų ar kitų priežasčių, susijusių su darbdavio veikl...

 • 2019 LIEPA

  Sėkmingai atstovavome klientui (atsakovui) civilinėje byloje dėl dalykinės reputacijos pažeidimo, paskleistos tikrovės neatitinkančios informacijos paneigimo ir žalos atlyginimo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo procesiniame sprendime be kita ko pažymėjo, jog asmuo, kurio garbė ir orumas yra pažeisti paskleidžiant tikrovės neatitinkančius duomenis, gali gi...

 • 2019 BIRŽELIS

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kontoros advokato parengtą kasacinį skundą, panaikino klientui nepalankią Lietuvos apeliacinio teismo nutartį. Kasacinis teismas savo nutartyje be kita ko nurodė, jog Civilinio kodekso 6.237–6.242 straipsniuose įtvirtintomis taisyklėmis įgyvendinamas vienas...