2019 BALANDIS

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paliko nepakeistą klientui palankų apygardos administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje pagal kliento skundą Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Teisėjų kolegija savo nutartyje pažymėjo, jog mokesčių administratoriaus sprendimas yra individualus teisės aktas (individualus administracinis sprendimas), todėl jam taikomi ir bendrieji individualaus administracinio sprendimo (viešojo administravimo) reikalavimai. Mokestinio patikrinimo sustabdymo priežastys turi būti įvardytos teisės akte dėl mokestinio patikrinimo sustabdymo. Neįvardijus pastarųjų priežasčių arba apsiribojus tik abstraktaus pobūdžio formuluotėmis teigtina, jog mokestinio patikrinimo proceso sustabdymas yra akivaizdžiai nepagrįstas bei nepaisoma taisyklių, reglamentuojančių mokestinio patikrinimo sustabdymą, mokesčių administratorius nevykdo prievolės tiksliai laikytis mokesčių teisės aktų, paneigiama pareiga atliekant mokesčių administratoriui priskirtas funkcijas stengtis kuo mažiau trikdyti mokesčių mokėtojo veiklą. Teismas pripažino, jog mokesčių administratorius, pasinaudodamas savo teise stabdyti pareiškėjo atžvilgiu atliekamą mokestinį patikrinimą, tinkamai nepagrindė tokio būtinumo. Esant tokioms aplinkybėms, Valstybinės mokesčių inspekcijos apeliacinis skundas buvo atmestas.

Atstovavome viešojo administravimo institucijai - Lietuvos Respublikos valstybės įstaigai administraciniame ginče dėl jos sprendimo panaikinimo. Bylą išnagrinėjęs apygardos administracinis teismas be kita ko pažymėjo, jog individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Taigi, sprendimus kompetentinga institucija turi priimti remdamasi turima informacija ir atsižvelgdama į konkrečią kiekvieno pareiškėjo padėtį, taigi atitinkamai pagrįsti tiek nustatytais faktais, tiek ir teisės aktų normomis. Teismas nustatė, kad skundžiamą sprendimą priėmė kompetentingas administravimo subjektas, o sprendimas yra pagrįstas, įvertinus pareiškėjos pateiktus dokumentus. Skundas buvo atmestas kaip nepagrįstas.

Atstovavome klientui civiliniame ginče, kilusiame tarp dviejų jungtinės veiklos sutarties partnerių dėl sutarties pažeidimo sąlygotų nuostolių atlyginimo. Bylą išnagrinėjęs apygardos teismas savo sprendime konstatavo, jog civilinei atsakomybei, kylančiai iš sutartinių santykių, taikyti būtina nustatyti keturias sąlygas – neteisėtus veiksmus, nuostolius, priežastinį ryšį ir kaltę. Pagal įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, nuostolių faktą ir neteisėtų veiksmų bei nuostolių priežastinį ryšį. Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius nuostolių atsiradimą, jo kaltė preziumuojama. Teismas konstatavo, jog egzistuoja visos civilinės atsakomybės taikymo sąlygos, todėl yra pagrindas ieškinio reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo tenkinti iš dalies

 • 2019 VASARIS

  Lietuvos Aukščiausiame Teisme sėkmingai atstovavome užstato davėjo interesus, sprendžiant klausimą dėl užstato grąžinimo baudžiamajame procese. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad kardomoji priemonė - užstatas, negali būti civilinio ieškinio užtikrinimo priemonė, taip pat ja negali būti siekiama ne procesinių, o kriminalinei bausmei ar poveikio priemon...

 • 2019 SAUSIS

  Sėkmingai atstovavome klientą – centralizuotos šilumos tiekėją Lietuvos Aukščiausiame Teisme nagrinėtoje civilinėje byloje dėl atsijungimo nuo centralizuotos šildymo sistemos pripažinimo neteisėtu ir įpareigojimo prisijungti prie centralizuotos šildymo sistemos. Bylą išnagrinėjusi kasacinės instancijos teismo teisėjų kol...

 • 2018 GRUODIS

  Atstovavome perkančiąją organizaciją viešųjų pirkimų byloje dėl jos sprendimų panaikinimo. Apeliacine tvarka bylą išnagrinėjusi Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija be kita ko pažymėjo, jog ruošdami pasiūlymus prekių pirkime tiekėjai privalo vadovautis oficialiomis gamintojų rekomendacijomis bei taisyklėmis, ...

 • 2018 LAPKRITIS

  Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija paliko nepakeistą kontoros klientui palankų apygardos teismo sprendimą civilinėje byloje dėl deklaracijos apie statybos užbaigimą bei sutarties pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir kitų reikalavimų. Ginčas byloje kilo dėl automobilių stovėjimo aikštelės, esančios prie pa...

 • 2018 SPALIS

  Atstovavome vieną iš didžiausių vakarietiškos žemės ūkio technikos tiekėjų Lietuvoje apygardos teisme nagrinėtame civiliniame ginče pagal klientui pareikštą ieškinį dėl sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo ir daugiau kaip 70 000 EUR nuostolių atlyginimo. Bylą išnagrinėjęs teismas be kita ko nurodė, jog Civilinio kod...

>> Archyvas