2019 GRUODIS

Sėkmingai atstovavome klientui – asociacijos nariui, civiliniame ginče dėl visuotinio narių susirinkimo nutarimo panaikinimo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko pažymėjo, jog asociacijoje, sprendžiant klausimus dėl narių pašalinimo, turi būti sudaromos tinkamiausios ir priimtiniausios sąlygos (prielaidos) visiems suinteresuotiems asmenims tinkamai pasirengti tokio svarbaus klausimo nagrinėjimui; pavyzdžiui, turi būti iš anksto ir aiškiai suformuluojami pašalinimo pagrindai, sudaromos sąlygos (galimybės) surinkti ir pateikti šiam klausimui išspręsti reikšmingą informaciją, susiformuoti narių nuomonei, pasisakyti visiems suinteresuotiems asmenims, pateikti atsikirtimus ir pan., tokiais atvejais turi būti užtikrinama, kad šie reikšmingi klausimai nebūtų nagrinėjami, sprendžiami ar dėl jų balsuojama iš esmės nepasirengus. Teismas nustatė, jog ginčijamu visuotinio susirinkimo narių nutarimu buvo nuspręsta dėl kliento  teisių suvaržymo. Tačiau byloje nėra duomenų, leidžiančių tvirtinti, kad klientas iš anksto būtų supažindintas su finansinės veiklos ataskaitos rezultatais bei siūlymais, kurie, be kita ko, tiesiogiai liečia jo teises, kad klientui būtų leista šiam klausimui pasirengti, o taip pat susirinkime pasisakyti. Teismas pripažino, jog buvo padaryti akivaizdūs procedūriniai pažeidimai, sudarantys pagrindą pripažinti ginčijamą visuotinio narių susirinkimo nutarimą neteisėtu, todėl naikintinu (CK 2.82 straipsnio 4 dalis).

 
Atstovavome pareiškėjui administraciniame ginče su Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija ir Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisija (toliau – Komisija) dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Bylą išnagrinėjęs apygardos administracinis teismas savo sprendime be kita ko pažymėjo, jog vienas iš valstybės politiko elgesio tyrimo Komisijoje pagrindų yra fizinio ar juridinio asmens skundas, kreipimasis ar pranešimas. Komisijos diskrecija spręsti dėl tyrimo nepradėjimo nėra absoliuti. Komisija yra saistoma Lietuvos Respublikos politikų elgesio kodekso (toliau – Kodeksas) nuostatų bei jo tikslų. Teismo vertinimu,Komisijos atsisakymas pradėti tyrimą dėl politiko Ministro Pirmininko išsakytų teiginių kliento atžvilgiu buvo priimtas nepagrįstai.Kliento skundas (prašymas pradėti politiko elgesio tyrimą) nebuvo tinkamai išnagrinėtas, nesilaikyta norminių teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių tokio pobūdžio skundų (prašymų) nagrinėjimą, o priimtas sprendimas neatitinka Kodekso ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų. Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu teismas konstatavo, jog Komisijos sprendimas nėra teisėtas ir pagrįstas, todėl naikintinas.


Atstovavome viešojo administravimo institucijai - Lietuvos Respublikos valstybės įstaigai administraciniame ginče dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Bylą išnagrinėjęs apygardos administracinis teismas savo sprendime be kita ko akcentavo, jog sprendimo priėmimo faktinis pagrindas ir individuali argumentacija turi būti žinomi ne tik viešojo administravimo subjektui, priimančiam sprendimą, bet ir asmeniui, kurio atžvilgiu jis priimamas. Individualus administracinis aktas turi būti toks, kad iš jo būtų galima suprasti visuomeninių santykių esmę, subjektus, dalyvaujančius šiuose santykiuose, būtų aiškus tų visuomeninių santykių teisinis kvalifikavimas. Visiškai nesilaikant minėtų nuostatų ar laikantis tik iš dalies, pavyzdžiui, neįvardijant, kokiais teisės aktais remiantis ginčijamas administracinis aktas yra priimamas, paprastai kyla pagrįsta abejonė dėl tokio administracinio akto teisėtumo bei pagrįstumo, įgalinanti teismą, nagrinėjantį tokią bylą, panaikinti skundžiamą viešojo administravimo subjekto individualų administracinį aktą. Išsamiai bei visapusiškai ištyręs byloje esančius įrodymus, teismas priėjo išvados, jog ginčijamame sprendime yra tiksliai nurodyta, kokiu teisės aktu vadovaujantis jis priimtas, sprendime taip pat aiškiai įvardinti atsisakymo tenkinti pareiškėjo prašymą pagrindai. Teismas konstatavo, kad ginčijamas sprendimas yra teisėtas bei pagrįstas, todėl tenkinti pareiškėjos skundą nėra jokio teisinio pagrindo.

 • 2019 LAPKRITIS

  Sėkmingai atstovavome klientui, vienam iš didžiausių vakarietiškos žemės ūkio technikos tiekėjų, Lietuvos apeliaciniame teisme civiliniame ginče pagal klientui pareikštą ieškinį dėl sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo ir daugiau kaip 70 000 EUR nuostolių atlyginimo. Bylą išnagrinėjęs apeliacinės instancijos teismas savo...

 • 2019 SPALIS

  Sėkmingai atstovavome Ukmergės rajono savivaldybės bei UAB „Ukmergės šiluma“ interesus ginče su buvusiu savivaldybės šilumos ūkio nuomininku (operatoriumi) dėl nuostolių atlyginimo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kontoros advokato parengtą kasacinį skundą, pakeitė kli...

 • 2019 RUGSĖJIS

  Apgynėme kliento interesus civilinėje byloje, kurioje klientui buvo pareikštas ieškinys dėl daugiau kaip 200 000 Eur nuostolių atlyginimo. Bylą išnagrinėjęs apygardos teismas atkreipė dėmesį tai, jog rangovas garantiniu laikotarpiu privalo, užsakovo reikalavimu, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo...

 • 2019 RUGPJŪTIS

  Atstovavome klientui – darbdaviui – darbo byloje dėl darbuotojo atleidimo iš darbo teisėtumo ir pagrįstumo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko pažymėjo, kad pagal Darbo kodekso 57 straipsnį darbo sutartis su darbuotoju gali būti nutraukta dėl darbo organizavimo pakeitimų ar kitų priežasčių, susijusių su darbdavio veikl...

 • 2019 LIEPA

  Sėkmingai atstovavome klientui (atsakovui) civilinėje byloje dėl dalykinės reputacijos pažeidimo, paskleistos tikrovės neatitinkančios informacijos paneigimo ir žalos atlyginimo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo procesiniame sprendime be kita ko pažymėjo, jog asmuo, kurio garbė ir orumas yra pažeisti paskleidžiant tikrovės neatitinkančius duomenis, gali gi...

1 2 3 4 5 6 7   >